تحریم‌ها و تاثیری که روی معتادهای ایران داردانتظار می رود “نشست وزراء” بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت ها، حساسیت ها و مقتضیات منطقه ای و نیز براساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.