آخرین سرقت مرگبار ابلیس سیاه در بلوار دریامرد متجاوز ٤ ماه پس از آزادی از زندان در نقشه از پیش طراحی شده پیرمردی را قربانی سرقت کرد.