گزارشگر جدید به جای عادل در شبکه ۳
پس از حذف برنامه، عادل فردوسی پور از لیست گزارشگران تلویزیون هم کنار گذاشته شد.