(تصاویر) عکاسی از پلنگ سیاه پس از ۱۰۰ سال!
دوربین ها خدنگ، خرگوش صحرایی و چند حیوان دیگر را نیز گرفته بودند اما ناگهان در تاریکی شب پلنگ سیاه نیز توسط دوربین ها عکاسی شده است.