جزئیات بازگشت دختر ربوده شده به آغوش خانوادهزنی که خودش را یک نیکوکار و خیّر معرفی کرده بود با انگیزه نگهداری از این دختربچه او را ربوده بود. فاطمه‌زهرا مشخص نیست که از سوی چه کسی ربوده شده بود، اما هرچه بود این بچه درست بعد از انتشار خبر ناپدیدشدنش از سوی رسانه‌ها، در کوچه خودشان پیدا شد و این نشان می‌داد که رباینده از ترس دستگیرشدن، فاطمه‌زهرای یک‌ونیم ساله را به خانواده‌اش بازگردانده است.