شهردار تهران: طرح ترافیک جدید از تابستان اجرا خواهد شدشهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در طرح ترافیک تجدیدنظر می‌شود و طرح جدید از تابستان سال آینده به اجرا درخواهدآمد.