مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله ایمانی در شیراز

 

مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله ایمانی در شیرازمراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله ایمانی در شیراز