گسترش همکاری بین المللی دانشگاه خوارزمی در حوزهای علوم انسانی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

گسترش همکاری بین المللی دانشگاه خوارزمی در حوزهای علوم انسانی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه خوارزمی، نمایندگان IRIS فرانسه با سرپرست مدیریت همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه خوارزمی دیدار کردند.

در این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیت های مشترک و تدوین نقشه راه همکاری های علمی با مؤسسه معتبر IRIS در حوزه های اقتصاد، علوم سیاسی و علوم اجتماعی پرداختند.