خانم بازیگر و همسرش مشغول خرید برای کوچولوی در راهشان

 

خانم بازیگر و همسرش مشغول خرید برای کوچولوی در راهشان


زیبا بروفه و همسرش در حال خرید سیسمونی برای کوچولوی در راهشان. آرزوی سلامتی داریم برای زیبا و فرزند عزیزش.