(تصاویر) حرکات دلهره آور بر فراز اهرام ثلاثه!
یک زن و مرد چترباز در ارتفاع 5 هزار متری از اهرام ثلاثه در مصر دست به حرکات نمایشی زدند.