(ویدئو) خوش و بش صمیمانه محمد بن سلمان و پوتین(ویدئو) خوش و بش صمیمانه محمد بن سلمان و پوتین