فردیناند پورشه؛ آهنگر زاده‌ای که بازار اتومبیل را فتح کرد!
فردیناند نوجوان نزد پدر آهنگری می کرد اما چون علاقه‌ای به آهنگری نداشت و بیشتر برای رساندن پیغامی یا دریافت سفارشی به شهرک‌های اطراف فرستاده می‌شد؛ روزی که او برای رساندن پیغامی به یکی از شهرک‌های همسایه رفته بود…..