(عکس) حرکت زشت آقای نماینده در صحن مجلسیک عکس بدون شرح از یکی از نمایندگان مجلس که باعث تعجب خیلی ها شد.