دادستانی هلند: شاهدی برای ارتباط ایران با قتل کلاهی وجود ندارددادستان عمومی هلند همچنین اعلام کرد: علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضائی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.