خاطره گوهر خیراندیش از بوسیدن یک جوان و محکوم به زندان شدنخاطره گوهر خیراندیش از بوسیدن یک جوان و محکوم به زندان شدن