(تصویر) ۳۳ شیعه‌ای که رژیم سعودی گردن زد



دستکم ۳۳ نفر از کسانی که اعدام شدند، متعلق به اقلیت شیعه در عربستان بوده اند.