(تصویر) احمدی‌نژاد و رئیسی در راهپیمایی ۲۲ بهمناحمدی نژاد و رئیسی در شهریار و مشهد در راهپیمایی شرکت کردند.