(تصاویر) نمایش موشک‌های بالستیک در مسیر راهپیماییاین موشک‌ها شامل یک خودرو حامل موشک بالستیک ذوالفقار (لانچر ۲ فروندی)، ۱ فروند موشک بالستیک قیام و ۱ فروند موشک قدر است.