(تصاویر) بازدید "این" و همسرش از بزرگترین بنای مذهبی جهان
مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی با همسرش کیم جونگ سوک از بخش های مختلف مجموعه معابد انگکور وات بازدید کرد.