طرحی در مجلس که روزنامه‌نگاری را محدود می‌کندطرحی در مجلس که روزنامه‌نگاری را محدود می‌کند