زنان مشت‌زن؛ از زیرزمین تا رینگا تصویب حجاب برای بوکس زنان شاید بیشتر از سایر کشورهای مسلمان برای بانوان ایرانی خوش‌یمن‌تر و خوشحال‌کننده‌تر باشد؛ چراکه دقیقا با راه‌اندازی بوکس زنان در کشور مصادف شده است و با این اتفاق مسیر بیش‌از‌پیش برای آنها هموار خواهد شد.