بحران پیچیده در باشگاه پرسپولیس!علامت سؤال‌ها درباره مدیریت مالی پرسپولیس همچنان به قوت خود باقی است؛ اگر ۱۸ میلیارد تومان پاداش و پنج میلیارد تومان پولی که پرسپولیس از اسپانسر گرفته، کفایت مدیریت در این باشگاه را نمی‌کرده، باید به موضوع دیگری هم اشاره شود؛ ماجرا مربوط به پولی است که پرسپولیسی‌ها از یکی از بانک‌ها گرفته‌اند؛ رقمی که گفته می‌شود چیزی بین دو تا ۲.۵ میلیارد تومان است.