آلودگی نوری، عامل مرگ تدریجی درختان ولیعصرگرچه با نورپردازی، از نظر ما انسان‌ها درختان، زیبا به نظر می‌آیند، اما با این کار سهم زندگی درخت از آن گرفته می‌شود، چون درخت هم مثل انسان به تاریکی نیاز دارد و با نورپردازی چرخه فیزیولوژی درخت به هم می‌ریزد.